AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fzmiana-na-stanowisku-kierownika-gminnego-osrodka-pomocy-spolecznej&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

15-11-2019Zmiana na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

W dniu 29 października br. Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej została p. Halina Półchłopek. Zastąpiła na stanowisku p. Elżbietę Sanecką-Płoszaj, pracującą w Gminie Korczyna od ponad czterdziestu lat (w tym dwadzieścia trzy lata jako kierownik GOPS).

Obecna pani Kierownik jest absolwentką Akademii Pedagogicznej w Krakowie (na specjalizacji praca socjalna i samorząd). W czasie studiów była wolontariuszką i praktykantką w Ośrodku Pomocy Społecznej w Korczynie. Po ukończeniu studiów pracowała w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Krośnie, a następnie została zatrudniona w  Korczynie jako pracownik socjalny w ramach projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Korczyna”, przez dwa lata pracowała także jako asystent rodziny. Od ponad siedmiu lat jest Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Gminie Korczyna. Jako osoba od wielu lat związana z tut. Ośrodkiem zna problemy występujące na terenie Gminy i zamierza aktywnie działać aby je niwelować.

Podziel się: