AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fzapraszamy-na-spotkanie-w-sprawie-utworzenia-korczynskiego-mikroklastra-energii-odnawialne&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

28-07-2017Zapraszamy na spotkanie w sprawie utworzenia Korczyńskiego Mikroklastra Energii Odnawialnej

Szanowni Państwo!

Jednym z filarów kształtowania rozwoju gospodarczego w sposób i w stopniu dostosowanym do naszych bieżących potrzeb i planów jest dostęp do stabilnych dostaw paliw i energii. Możemy to osiągnąć, jednak wymaga to aktywizacji przedsięwzięć lokalnych, w tym tworzenia więzi, kooperacji i współdziałania w celu powstania lokalnego rynku paliw i energii ze źródeł odnawialnych.

Miło mi Państwa poinformować, że z inicjatywy Gminy Korczyna powstał zalążek lokalnego współdziałania, którego celem jest złagodzenie skutków gwałtownego wzrostu cen paliw kopalnych, dostarczanych na obszar naszego regionu.

Cel ten chcemy osiągnąć poprzez inicjatywę oddolną – stworzenie platformy integracji i współdziałania przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i mieszkańców w formie Korczyńskiego Mikroklastra Energii Odnawialnej.

Jest to możliwe, gdy wspólnymi siłami:

 • zdefiniujemy realne potrzeby, zakres i możliwości samowystarczalności energetycznej naszej gminy,
 • stworzymy podstawy tworzenia i zasady rozwoju lokalnych jednostek gospodarczych funkcjonujących w lokalnym systemie wytwarzania i dystrybucji paliw i energii ze źródeł odnawialnych,
 • wypracujemy i wdrożymy mechanizmy efektywnego wykorzystania paliw i energii na potrzeby mieszkańców i jednostek gospodarczych.

Poniżej znajdą Państwo podstawowe informacje dotyczące klastrów energii

Ustawa z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (art. 1 ust. 2), litera g)) definiuje klaster jako cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić:

 • osoby fizyczne i prawne,
 • jednostki nieposiadające osobowości prawnej,
 • jednostki naukowe,
 • jednostki badawczo-rozwojowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego.

Do potencjalnych zadań klastra energii należą:

 • wytwarzanie i równoważenie zapotrzebowania na energię, czyli uzyskanie lokalnego bilansowania energii,
 • dystrybucja lub obrót energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV,
 • wzrost innowacyjności wynikający ze współpracy lokalnych przedsiębiorstw z jednostkami naukowo-badawczymi,
 • aktywna rola jednostek samorządu terytorialnego,
 • budowa kapitału ludzkiego,
 • tworzenie optymalnych lokalnych warunków organizacyjnych, prawnych, finansowych, umożliwiających wdrożenie najnowszych technologii przy uwzględnieniu miejscowych zasobów i potencjału energetyki krajowej.

Idea klastrów energii:

 • świadomość ekologiczna mieszkańców regionu wzrasta, co motywuje do realizacji kolejnych inwestycji,
 • wzrasta dbałość o efektywność energetyczną,
 • nawiązanie współpracy z operatorem sieci dystrybucyjnej umożliwi dokonanie usprawnień w dwukierunkowej komunikacji pomiędzy uczestnikami klastra (informację zwrotną o popycie i podaży energii w regionie), w tym dyspozycyjność sieci elektroenergetycznej niemalże w czasie rzeczywistym.

Korczyński Mikroklaster Energii Odnawialnej będzie stanowił tzw. mikroklaster, czyli obszar nieprzekraczający terytorium jednej gminy (do 10 tys. odbiorców)

Spotkanie informacyjne w sprawie utworzenia Korczyńskiego Mikroklastra Energii Odnawialnej odbędzie się w dniu 02 sierpnia 2017 o godz. 13:00 w sali konferencyjnej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie ul. Spółdzielcza 20 – (budynek Dworku Gen. Szeptyckiego).

 

Wójt Gminy Korczyna
Jan Zych

Podziel się: