AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fwyprawka-szkolna-na-rok-szkolny-2015-2016&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

11-08-2015"WYPRAWKA SZKOLNA" NA ROK SZKOLNY 2015/2016

W 2015 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2015/2016 naukę w: klasach  III szkoły podstawowej, klasie IV technikum oraz III  ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania objęto także uczniów:


• słabowidzących, 
• niesłyszących, 
• słabosłyszących, 
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu  umiarkowanym lub znacznym,
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, 

• posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do szkół podstawowych – z wyjątkiem klasy I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, ponadgimnazjalnych, tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – z wyjątkiem klasy I, II i IV, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klasy I i IV, lub liceów plastycznych.

Wnioski na wyprawkę szkolną można składać do dnia 31 sierpnia 2015 r.

 

Uczniowie klas I, II, IV szkoły podstawowej i I gimnazjum podręczniki jak i materiały ćwiczeniowe otrzymają nieodpłatnie w szkołach. 

Podziel się: