AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fwalne-zebranie-sprawozdawcze-za-rok-2018-w-osp-korczyna&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

11-02-2019Walne Zebranie sprawozdawcze za rok 2018 w OSP Korczyna

W dniu 2 lutego 2019 roku odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze za rok 2018 w Ochotniczej Straży Pożarnej w  Korczynie. Otwarcia zebrania i powitania przybyłych gości dokonał prezes Zarządu druh Zbigniew Jakubik. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Korczynie dh Józef Wulw, w—ce Prezes tego oddziału dh Adam Paradysz, Komendant Gminny dh Roman Prugar,  kapelan gminny ks. Edward Sznaj, wójt Gminy Korczyna pan Jan Zych wraz ze swoim zastępcą panem Januszem Pojnarem, Komendant Miejski PSP w Krośnie st. bryg. Mariusz Bieńczak, nadbryg. w stanie spoczynku Bogdan Kuliga, sołtys wsi Korczyna Marian Pelczar, członkowie wspierający naszej jednostki Witold Gonet i Józef Gonet, Kierownik Komisariatu Policji w Korczynie asp. sztab. Artur Garbacik, dyrektor Szkoły Podstawowej w Korczynie Artur Stodolak. W dalszej kolejności nastąpiło wręczenie odznaczeń i odznak za wysługę lat. Złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” zostali odznaczeni druhowie Antoni Szmyd i Mieczysław Białas. Odznakę „Wzorowy Strażak” otrzymał druh Dawid Jórasz. 36 członków otrzymało odznaki „Za Wysługę Lat” od tych najmniejszych 5 lat do 55 lat działalności w OSP.

Następnie zostały przedstawione sprawozdania: z działalności, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, która postawiła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2018. Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie. Ze sprawozdań można było się dowiedzieć, że był to wyjątkowy rok dla korczyńskich strażaków. Był to 135 rok działalności OSP w Korczynie na rzecz lokalnej społeczności, rekordowy pod względem ilości zdarzeń w jakich brali udział strażacy. Było ich aż 60, w tym 14 to gaszenie pożarów, 43 to likwidacja miejscowych zagrożeń, 2 fałszywe alarmy, 1 raz zabezpieczenie rejonu powiatu.  Rok finansowy zakończony został na plusie.

W dalszej części obrad zostały przedstawione i przyjęte przez walne zebranie zamierzenia na rok  bieżący. Walne zebranie zakończyło się wspólnym poczęstunkiem.

Zbigniew Jakubik

Podziel się: