AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fszacowanie-strat-w-gospodarstwach-rolnych-i-dzialach-specjalnych-produkcji-rolnej-spowodow-2&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

25-05-2017Szacowanie strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez przymrozki wiosenne - maj 2017

Wójt Gminy Korczyna, informuje, iż w związku z przymrozkiem wiosennym, który wystąpił na terenie Gminy Korczyna w dniach: 14.04.2017r. – 15.04.2017r., 20.04.2017r, - 21.04.2017r., 9.05.2017r.-11.05.2017r., istnieje możliwość przeprowadzenia szacunków strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez to zjawisko. Szacowanie strat jest możliwe po złożeniu przez poszkodowanego rolnika stosownego wniosku do Urzędu Gminy w Korczynie.

Wzór wniosku można znaleźć pod adresem:

http://korczyna.pl/. (w zakładce przetargi i ogłoszenia - rolnictwo).

Wnioski są również dostępne w Urzędzie Gminy Korczyna – pok. nr 15.

Wypełniony formularz wniosku rolnik winien złożyć niezwłocznie, lecz w nie przekraczalnym terminie 30 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska.   

Do wniosku należy dołączyć kserokopie wniosku o płatności bezpośrednie w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego, oraz kopie zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ).

W przypadku niekompletnych lub nieprawidłowo wypełnionych wniosków zostanie wysłane wezwanie do uzupełnienia lub odmowa przyjęcia wniosku.

Szacowanie szkód nastąpi po powołaniu przez Wójta Gminy Korczyna – Gminnej Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych.

Przy szacowaniu strat i wyliczeniach zostanie uwzględniona całość produkcji, zarówno roślinnej jak i zwierzęcej w gospodarstwie rolnym, prowadzonej w roku szacowania, niezależnie od stopnia zniszczenia.

Do pobrania:

1) Wniosek

Podziel się: