AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fspotkanie-w-sprawie-inwestycji-zakladu-unieszkodliwiania-odpadow-w-krosnie&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

07-02-2019Spotkanie w sprawie inwestycji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

W dniu 5 lutego 2019 r. na Sali Domu Ludowego w Korczynie-Spornem odbyło się spotkanie zorganizowane przez p. Radną Rady Gminy Korczyna Krystynę Szmyd wraz z lokalną społecznością, dotyczące rozbudowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Krośnie.

W spotkaniu uczestniczyli: Pan Wójt Jan Zych, Zastępca Wójta Janusz Pojnar, reprezentujący Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej p. dyr. ds. technicznych Jan Guzik, dyr. biura poselskiego posła do Parlamentu Europejskiego Elżbiety Łukacijewskiej p. Katarzyna Rysz-Jęczkowska oraz licznie zebrani mieszkańcy Spornego i okolicznych miejscowości.  Na spotkanie nie przybyli zaproszeni Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Borcz, oraz Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Andrzej Kulig (który wystosował do zebranych list, odczytany przez p. Wójta). 

W pierwszej części spotkania dyr. Guzik przedstawił zebranym plany dotyczące rozbudowy trzech modułów Zakładu – części mechanicznej, biologicznej, oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Rozbudowa części biologicznej oparta ma być o przedstawioną mieszkańcom decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 10 stycznia 2019 r. pozytywnie opiniującą przedsięwzięcie. Decyzja jest nieprawomocna i została zaskarżona do organu wyższej instancji. Koszt planowanej inwestycji to ok. 64 000 000 zł brutto.

Po przedstawieniu planów rozbudowy odbyła się dyskusja, w której mieszkańcy wyrazili sprzeciw wobec projektu budowy części biologicznej, położonej niedaleko od budynków mieszkalnych.

Podziel się: