AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Frozwoj-transportu-niskoemisyjnego-na-obszarze-miejskiego-obszaru-funkcjonalnego-krosno&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

06-12-2017Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno

Podmiotami realizującymi projekt są:

• Gmina Miasto Krosno – Lider

• Gmina Chorkówka – Partner w projekcie

• Gmina Korczyna – Partner w projekcie

• Gmina Krościenko Wyżne – Partner w projekcie

• Gmina Miejsce Piastowe – Partner w projekcie

• Gmina Wojaszówka – Partner w projekcie

 
Realizacja projektu zakłada zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno poprzez rozwój i integrację systemów publicznego transportu zbiorowego.

W ramach projektu zaplanowana jest realizacja następujących działań:


na terenie Miasta Krosna:

• Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego, dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz spełniającego normę emisji spalin Euro VI, w tym:

- 11 sztuk autobusów miejskich, niskopodłogowych (LF) z napędem hybrydowym,
spalinowo – elektrycznym.

- 8 sztuk autobusów miejskich, niskopodłogowych (LF) o napędzie spalinowym.

- 2 sztuk autobusów klasy MINI, niskowejściowych (LE) o napędzie spalinowym

• Doposażenie 22 sztuk taboru autobusowego, eksploatowanego przez Operatora publicznego transportu zbiorowego MKS Sp. z o.o. Krosno w elementy systemu informacji pasażerskiej
i monitoringu wizyjnego.

• Wyposażenie zajezdni autobusowej MKS Sp. z o.o. Krosno do obsługi dynamicznej informacji pasażerskiej i cyfrowego monitoringu wizyjnego.

• Zakup 3 biletomatów stacjonarnych.

• Przebudowa 3 zatok autobusowych.

• Zakup i montaż 56 sztuk wiat autobusowych (część wiat wyposażona w monitoring oraz tablice elektroniczne prezentujące rozkład jazdy w czasie rzeczywistym).


na terenie Gminy Chorkówka:

• Przebudowa 13 oraz budowa 6 przystanków w miejscowościach: Świerzowa Polska, Zręcin, Żeglce, Chorkówka oraz Szczepańcowa.
 

na terenie Gminy Korczyna:

• Przebudowa drogi gminnej polegającej na budowie zatoki autobusowej.

• Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 991 Lutcza-Krosno polegająca na budowie zatoki autobusowej oraz przebudowie zatoki autobusowej wraz z elementami towarzyszącymi.

• Zakup i montaż 5 wiat przystankowych.

• Zakup i montaż elektronicznej tablicy prezentującej rozkład jazdy w czasie rzeczywistym.


na terenie Gminy Krościenko Wyżne:

•  Zakup i montaż 12 przystanków publicznego transportu zbiorowego oraz budowa
1 przystanku.

 
na terenie Gminy Miejsce Piastowe:

• Przebudowa drogi powiatowej nr 2004R – budowa zatoki autobusowej przy budynku stacji kolejowej w miejscowości Targowiska.

• Budowa parkingu „Parkuj i Jedź” wraz z budową zjazdu publicznego z drogi gminnej
nr 114974R oraz przebudową drogi gminnej nr 114974R w miejscowości Targowiska.

• Przebudowa drogi powiatowej nr 1959R w miejscowości Głowienka wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu – budowa przystanku autobusowego.          

• Przebudowa drogi powiatowej nr 1976R w miejscowości Głowienka, w tym:

- przebudowa istniejącego parkingu;

 
na terenie Gminy Wojaszówka:

• Budowa parkingu "PARKUJ I JEDŹ" wraz z wiatą przystankową w miejscowości Wojaszówka.

• Budowa dwóch zjazdów publicznych z drogi powiatowej nr 1941R Wojaszówka - Łączki Jagiellońskie w miejscowości Wojaszówka wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1941R na odcinku od km 0+335 do km 0+400.

• Budowa i przebudowa przystanków autobusowych (wiat) – 39 szt., wykonanie miejsc postojowych dla rowerów (Bike & Ride) – 8 szt.

 

Wartość projektu ogółem – 38 547 566,70 zł,

Wydatki kwalifikowane – 32 136 925,54 zł,

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 27 316 386,63 zł (85% wydatków kwalifikowanych),

Wkład własny – 11 231 180,07 zł, w tym:

Okres realizacji projektu – od 06.09.2016 r. do 25.10.2018 r.,


Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V. Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 5.4 Niskoemisyjny transport miejski na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPPK.05.04.00-18-0002/16-00 z dnia 26.04.2017 r.

Podziel się: