AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fpowolano-zespol-zadaniowy-do-opracowania-planu-inwestycyjnego-i-remontowego-gminy-radni&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

11-03-2019Powołano zespół zadaniowy do opracowania Planu inwestycyjnego i remontowego Gminy – radni odmawiają wzięcia udziału w pracach.

W dniu 23 stycznia 2019 r. Rada Gminy w Korczynie, na wniosek Radnych Prawa i Sprawiedliwości przyjęła uchwałę, która zobowiązała  Wójta Gminy do opracowania  Planu inwestycyjnego i remontowego Gminy Korczyna na lata 2020 – 2025, który to plan, według radnych, powinien ustalić m.in. zadania priorytetowe oraz stanowić podstawę do projektowania rocznych budżetów gminy.    

Realizując wykonanie uchwały, Wójt Gminy w dniu 25.01.2019 r. Zarządzeniem nr 31/19 powołał zespół zadaniowy do opracowania w/w programu. Pozwala mu na to art. 30 pkt. 2 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8.03.1990 r. („zadaniem wójta jest określanie sposobu wykonywania uchwał”). Do zespołu powołał dwóch radnych z miejscowości Korczyna, po jednym radnym z każdego sołectwa gminy, sołtysów oraz zastępcę wójta. Przewodnią myślą Wójta podczas powołania zespołu w takim składzie było przekonanie, iż radni, poprzez zobowiązanie do utrzymania stałej więzi z mieszkańcami Gminy m.in. poprzez konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady Gminy, będą szczególnie zainteresowani propozycjami inwestycyjnymi, które powinny się znaleźć w przedmiotowym planie. Ponadto, jeżeli już na etapie wstępnym Radni Gminy będą uczestniczyli w przygotowaniu propozycji planu, to w momencie przedstawiania do dalszych konsultacji społecznych, jakość jego będzie zdecydowanie lepsza. Sołtysi zaś, jako reprezentanci mieszkańców danego sołectwa, mają za zadanie zgłaszać i opiniować wnioski dotyczące zadań inwestycyjnych w poszczególnych sołectwach.  

Niestety, grupa radnych Prawa i Sprawiedliwości sprzeciwiła się i odmówiła udziału w pracach nad sporządzeniem planu inwestycyjnego.  Jako powód odstąpienia przez nich od prac wskazano, m.in. iż powołanie do członkostwa w zespole nie było poprzedzone zapytaniem Radnych o wyrażenie zgody na udział w pracach w przedmiotowym zespole, a także z uwagi na podział kompetencji pomiędzy Organem Stanowiącym (Rada Gminy) a Organem Wykonawczym (Wójt Gminy). Zdaniem niektórych radnych, to do kompetencji Wójta należy opracowanie planu.

Faktem jest, iż radny jest uprawniony, a nie zobowiązany do bycia członkiem różnych zespołów – jednakże podjęcie się funkcji radnego zobowiązuje do aktywnego prowadzenia działalności społecznej, zgodnej z celem i charakterem tej funkcji oraz złożonym przez radnego ślubowaniem. Ślubując rzetelne sprawowanie swoich obowiązków zobowiązuje się on do sumiennego i aktywnego działania nie tylko w samych obradach rady i komisji, ale też poza nią. Radny został wybrany po to, aby sam działał i aktywizował do działania innych. Postawa radnych, odmawiających udziału w pracach zespołu, zaprzecza tej idei.

Wójt Gminy w swoim długoletnim stażu w pracy samorządowej po raz pierwszy spotkał się z taką sytuacją. Do tej pory zdarzały się sytuacje odwrotne - gdy Wójt pomijał w powołaniu do różnych zespołów radnych, spotykał się on z wymówkami i pretensjami.

Widocznie, w ostatnim czasie, zmieniło się podejście radnych do działalności społecznej na rzecz dobra wspólnego.

Drodzy mieszkańcy Gminy! W załączeniu przedstawiamy Wam kompletną dokumentację dotyczącą powyższej sprawy - celem własnej oceny postępowania Radnych.

 

ZAŁĄCZNIK - Dokumentacja w sprawie powołania zespołu zadaniowego

Podziel się: