AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fposiedzenie-komisji-rozwoju-gospodarczego-i-finansow-rady-gminy-korczyna-2&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

15-11-2019Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Korczyna

W dniu 21 listopada 2019 r., o godz. 900, w sali narad Domu Strażaka w Korczynie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Korczyna.

Tematyka  posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a) zaciągnięcia kredytu;

b) zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok;

c) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Korczyna;

d) zaciągnięcia zobowiązania na realizację programu pn. „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu im. Misia Uszatka w Korczynie”;

e) przystąpienia do realizacji projektu „Historia lokalna, pierwszy krok w kierunku edukacji międzykulturowej” w ramach programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół;

f) zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół;

g) ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Korczyna;

h) ustalenia wysokości stawek za zajęcie 1m2 pasa drogowego na terenie Gminy Korczyna;

i) ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej  Nr 1962R  Krosno– Głębokie– Czarnorzeki– Jasienica Rosielna w miejscowości Czarnorzeki;

j) wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia w trybie bezprzetargowym;

k) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości działki nr 357/2 poł. w Czarnorzekach,

l) uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna „Korczyna 6” – etap IIb,

3. Sprawy różne.

 

Transmisja na żywo pod adresem:

https://korczyna.bip.gov.pl/transmisje-obrad-rady-gminy-korczyna/transmisje-obrad-rady-gminy-korczyna.html

Podziel się: