AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fposiedzenia-komisji-rady-gminy-korczyna-9&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

12-02-2020Posiedzenia komisji Rady Gminy Korczyna

Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Rady Gminy Korczyna w dniu 18 lutego 2020 r., o godz. 800, w sali narad Domu Strażaka w Korczynie.

Tematyka  posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a)      utworzenia Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Korczynie i nadania statutu,

b)      powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników,

c)      zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Czarnorzekach.

 

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Korczyna, w dniu 18 lutego  2020 r., o godz. 1000w sali narad Domu Strażaka w Korczynie.

Tematyka  posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie informacji na temat przygotowania projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Korczyna 6” - etap I, etap IIb, etap III.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a)     zmiany uchwały budżetowej Gminy Korczyna na 2020 rok;

b)    wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Korczyna darowizny nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid. 1765/1 położonej w Korczynie;

c)     wyrażenie zgody na dzierżawę nieruchomości oznaczonych jako działki o nr ewid. 645/2 i 543/26 poł. w miejscowości Korczyna;

d)    ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1962R Krosno – Głębokie – Czarnorzeki – Jasienica Rosielna w miejscowości Czarnorzeki;

e)     wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Krosno wybranego zakresu zadania zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

3. Ustalenie wykazu zadań do realizacji w 2020 roku w zakresie budowy oświetleń ulicznych.

4. Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Korczyna w dniu 20 lutego 2020 r. o godz. 800 w sali narad Domu Strażaka w Korczynie.

Tematyka  posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a)    przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Korczyna na rok 2020;

b)   uchylenia uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Korczyna, zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

 

Transmisja na żywo pod adresem:

https://korczyna.bip.gov.pl/transmisje-obrad-rady-gminy-korczyna/transmisje-obrad-rady-gminy-korczyna.html

Podziel się: