AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fposiedzenia-komisji-rady-gminy-korczyna&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

10-01-2019Posiedzenia komisji Rady Gminy Korczyna

W dniu 17 stycznia 2019 r., o godz. 1100, w sali narad Domu Strażaka w Korczynie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Korczyna.

Tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

  • budżetu gminy na 2019 rok,
  • wieloletniej prognozy finansowej Gminy Korczyna,
  • VI i VII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna,
  • ustalenia kierunku działań Wójta Gminy Korczyna dotyczących opracowania wieloletniego planu inwestycyjnego i remontowego Gminy Korczyna na lata 2020-2025,
  • ustalenia kierunku działań Wójta Gminy Korczyna dotyczących zwiększenia jawności i przejrzystości wydatkowania środków pieniężnych poprzez publiczne udostępnienie elektronicznego rejestru zawieranych umów,
  • zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym Rady Gminy Korczyna.

3. Sprawy różne.

W dniu 18 stycznia 2019 r., o godz. 1100, w sali narad Domu Strażaka w Korczynie. odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Rady Gminy Korczyna.

Tematyka  posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
3. Ustalenie planu pracy Komisji Spraw Obywatelskich.
4. Sprawy różne.

Tematyka  posiedzenia:

1.      Otwarcie posiedzenia.

2.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

3.      Ustalenie planu pracy Komisji Spraw Obywatelskich.

4.      Sprawy różne.

Podziel się: