AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fogolnopolski-program-finansowania-usuwania-wyrobow-zawierajacych-azbest&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

01-10-2019Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest

W dniu 18 września 2019 r., Wójt Gminy Korczyna, podpisał umowę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie, na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Dofinansowanie przyznano w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Przyznane środki finansowe w wysokości: 11 645,00 zł. Pochodzą one z NFOŚiGW (6 850,00 zł) oraz WFOŚiGW w Rzeszowie (4 795,00 zł). W ramach zadania zaplanowano odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest, pochodzących z demontażu pokryć dachowych z 12 budynków położonych na terenie gminy Korczyna i łącznej masie 20,00 Mg. Wyłoniono już wykonawcę przedmiotowego zadania. To Logistyka Odpadów Sp. z oo. z Bielska-Białej, która zaoferowała najniższą cenę za wykonanie usługi.

Koszt całego zadania wyliczono na kwotę: 13 176,00 zł, ze środków gminnych zostanie wydatkowane: 1 531,00 zł. Odpady zawierające azbest będą odbierane z terenu gminy już pierwszej połowie października. To już druga akcja tego typu, w tym roku, przeprowadzona przez Gminę Korczyna, bowiem w kwietniu, z własnych środków budżetowych, (61 563,18 zł), odebrano od mieszkańców i przekazano do utylizacji 179,820 Mg odpadów azbestowych.

Podziel się: