AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fogloszenie-mpgk-krosno&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

07-06-2017Ogłoszenie MPGK Krosno

Krosno, dnia 26-05-2017r.

 

Odbiorcy usług

w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Korczyna

Szanowni Państwo,

W związku ze stwierdzeniem licznych przypadków zalewania posesji, które były niestety wynikiem wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej, zwracamy się z prośbą o dokonanie inwentaryzacji stanu urządzeń odprowadzających te wody z terenu nieruchomości będących przedmiotem Państwa własności.

Informujemy, że wody opadowe i drenażowe nie mogą być odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej. Wyjaśniamy, że kanalizacja sanitarna na terenie Gminy Korczyna jest przystosowana wyłącznie do odbioru ścieków bytowych i wprowadzanie do niej dodatkowego strumienia wód opadowych i drenażowych stanowi duże zagrożenie dla prawidłowej eksploatacji tej sieci.

Wyjaśniamy także, że nieprzestrzeganie zakazu wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej może dodatkowo narazić na sankcje karne przewidziane w art. 28 ust. 4a w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017r., poz. 328).

Jeżeli zatem na terenie nieruchomości będącej przedmiotem Państwa własności istnieje stan sprzeczny z powyższym zakazem, np. nastąpiło włączenie systemu rynnowego czy drenażowego do kanalizacji sanitarnej, prosimy o pilne podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania tej nieprawidłowości.

Zakaz wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej ma bowiem charakter bezwzględny, ma gwarantować korzystanie z sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z jej funkcją i zapobiegać mieszaniu strumieni ścieków.

             Ponadto informujemy, że wobec zaistniałego problemu, od czerwca 2017r. na mocy przepisów prawa oraz postanowień wiążącej nas umowy, rozpoczniemy kontrole posesji Odbiorców usług (dostawców ścieków) w zakresie wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

            W razie dodatkowych pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji i prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta w Krośnie ul. Fredry 1 tel. 13 47 48 316, e-mail: bok@mpgk.krosno.pl.

 

                                                                                              Z wyrazami szacunku

                                                                                      Zarząd MPGK Krosno Sp. z o.o.

Podziel się: