AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fobwieszczenie-o-zmianie-miejscowego-planu-zagospodarowania&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

17-06-2019Obwieszczenie o zmianie miejscowego planu zagospodarowania

Wójt Gminy Korczyna zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna „Korczyna 6” – Etap IIb wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 26 czerwca 2019 r. do 16 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędzie Gminy Korczyna, ul. Rynek 18a, 38-420 Korczyna, pokój nr 15, w godzinach od 800 do 1500

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 lipca 2019 r., w pokoju nr 11 o godz. 1400 .

OBWIESZCZENIE

Podziel się: