AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fnowy-samochod-strazacki-w-komborni&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

04-11-2019Nowy samochód strażacki w Komborni

Gmina Korczyna w dniu 23 kwietnia 2019 r.  złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ projektu nr 4 – Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP. W dniu 29 października br. Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 dokonała wyboru 65 projektów do dofinansowania i opublikowała listę rankingową. Gmina Korczyna znalazła się na 23 miejscu listy uzyskując 58,13 punktów. Projekt realizowany będzie w przyszłym roku i polegał będzie na zakupie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Koszt zakupu oszacowano na 790 tys. zł, dotacja wyniesie 250 tys. zł.

E. Rajchel

Podziel się: