AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fnabor-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-do-prac-przeprowadzanych-przy-zabytkach&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

11-03-2019Nabór wniosków o udzielenie dotacji do prac przeprowadzanych przy zabytkach

Informujemy, iż Wójt Gminy Korczyna ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne i jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku. Zabytki muszą znajdować się na terenie gminy i posiadać znaczenie historyczne. Muszą być wpisane do właściwego rejestru bądź ewidencji.

W budżecie gminy zabezpieczono kwotę 50 000 zł do podziału między zgłaszających się o uzyskanie dotacji.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji wraz z trybem składania wniosków znaleźć można w załączniku.

Termin zgłoszeń składania wniosków: 31.03.2019 r. Dokumenty składać należy osobiście bądź korespondencyjnie w Urzędzie Gminy w Korczynie, ul. Rynek 18a, 38-420 Korczyna, pok. 13 (I piętro) w godz. 7:30-15:30.

 

ZAŁĄCZNIK - OGŁOSZENIE O NABORZE

Podziel się: