AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fkontrola-umow-na-odbior-odpadow-komunalnych-powstajacych-na-terenie-nieruchomosci-niezamie&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

15-05-2019Kontrola umów na odbiór odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości niezamieszkałych

Na podstawie art. 6 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz.1454 z póź. zm.) oraz Uchwały Nr XVII/177/16 z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie regulaminu  utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korczyna, Urząd Gminy Korczyna informuje, iż przystępuje do kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

W związku z wejściem w życie zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, od 1 lipca 2013 r. właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do posiadania umowy na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów z uprawnionym podmiotem.

Do nieruchomości niezamieszkałych , na których powstają odpady komunalne zalicza się m.in.: szkoły, urzędy, domy kultury, biblioteki, ośrodki zdrowia, apteki, obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, biura, sklepy itp.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkalne oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym.

Właściciele nieruchomości mieszanych zobowiązani są wobec powyższego do:

- uiszczania opłaty w gminie za gospodarowanie odpadami komunalnymi- za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej zgodnie ze złożoną deklaracją;

- indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów z pomiotem uprawnionym- na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza) a w przypadku gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy obejmuje podmiot najmujący chyba, że umowa najmu lokalu stanowi inaczej.

Przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego (części zamieszkałej objętej systemem gminnym od 1 lipca 2013 r.) z odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej. Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania  opłat za te usługi (art.6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016r. poz.250 j.t).

Na podstawie art. 3 ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz.250 j.t) Gmina obowiązana jest prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

W związku z powyższym, jeżeli nie wszyscy przedsiębiorcy na terenie Gminy Korczyna zawarli takie umowy, zobowiązani są niezwłocznie tego dokonać i (kopię tego dokumentu) przesłać lub dostarczyć do Urzędu Gminy w Korczynie.

Jednocześnie przypominamy, że przedsiębiorcom nie posiadającym umowy na wywóz odpadów z odpowiednią firmą grozi mandat w wysokości do 500 zł.

Podziel się: