AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Finformacja-o-stratach-w-uprawach-i-plodach-rolnych-ktore-wystapily-na-terenie-gminy-korcz&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

19-11-2019Informacja o stratach w uprawach i płodach rolnych, które wystąpiły na terenie gminy Korczyna

W bieżącym roku kalendarzowym, na terenie gminy Korczyna, wystąpiły dwukrotnie niekorzystne zjawiska atmosferyczne, które spowodowały szkody w uprawach i płodach rolnych należących do miejscowych rolników:

1. deszcz nawalny 24 maja 2019 r.

2. grad 20 lipca 2019 r.

Do Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad, deszcz nawalny, działającej przy Urzędzie Gminy Korczyna, wpłynęło łącznie 19 wniosków producentów rolnych o oszacowanie przedmiotowych strat:

A) spowodowanych przez deszcz nawalny – 7 producentów rolnych

B) spowodowanych przez grad – 12 producentów rolnych

C) spowodowanych przez deszcz nawalny i grad – 2 producentów rolnych (z powyższych 19).

Straty zostały oszacowane przez komisję i sporządzone zostały odpowiednie protokoły według wzoru opracowanego przez Ministerstwo Rolnictwa.

Podczas sporządzania protokołów komisja napotkała trudności związane z różnicą dotyczącą danych podanych we wniosku o oszacowanie, a danymi będącymi w posiadaniu ARiMR.

Rolnicy podają inne dane dotyczące powierzchni i rodzaju upraw we wniosku o oszacowanie, a inne dane posiadają we wnioskach obszarowych o płatności bezpośrednie składanych do ARiMR.

Dane dotyczące powierzchni i rodzaju upraw uszkodzonych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne oraz upraw nieuszkodzonych powinny być takie same jak producenci posiadają we wnioskach obszarowych o dopłaty bezpośrednie.

Aby dany producent rolny mógł otrzymać pomoc finansową z tytułu poniesionych szkód w uprawach i płodach rolnych, wyrządzonych przez deszcz nawalny i grad, musiał złożyć wniosek do ARiMR i dołączyć kopię protokołu z oszacowania szkód.

Organem będącym w posiadaniu danych dotyczących osób (producentów rolnych), którzy otrzymali pomoc finansową z tytułu poniesionych szkód jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Agencja jest również instytucją przyjmującą wnioski o pomoc finansową, weryfikującą je i wypłacającą taką pomoc finansową.  

Pierwotnie nabór wniosków przez ARiMR miał trwać do 31 października. Następnie został przedłużony do 15 listopada. Teraz, decyzją ministra rolnictwa i rozwoju wsi, rolnicy otrzymali kolejne dwa tygodnie, do 29 listopada, na złożenie w biurach powiatowych Agencji wniosków o pomoc z tytułu poniesionych strat.

Z informacji pozyskanych przez pracownika ds. rolnictwa, który przeprowadził rozmowy telefoniczne z producentami rolnymi u których oszacowano straty w uprawach i płodach rolnych spowodowanych przez deszcz nawalny i grad, wynika że do chwili obecnej:

- 9 rolników złożyło stosowny wniosek o udzielenie pomocy finansowej do ARiMR

- 5 rolników otrzymało pomoc finansową z ARiMR

- 10 rolników nie złożyło takich wniosków do ARiMR

- 4 rolnikom ARiMR odmówiła udzielenia pomocy

- 2 rolników złożyło indywidualny wniosek do Wójta Gminy Korczyna o udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu poniesionych szkód i taką ulgę otrzymali (na podstawie ordynacji podatkowej).

 

Tekst: G. Krężałek

Podziel się: