AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Finformacja-o-odbiorze-odpadow-komunalnych-w-styczniu-2020-r&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

04-01-2020Informacja o odbiorze odpadów komunalnych w styczniu 2020 r.

Wójt Gminy Korczyna informuje, że w styczniu 2020 r. odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Korczyna prowadzony będzie na dotychczasowych zasadach, zgodnie z zamieszczonym poniżej harmonogramem wywozu.

Zasady gospodarki odpadami komunalnymi, wzór deklaracji oraz harmonogram wywozu odpadów na kolejne miesiące podane zostaną niezwłocznie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego uchwał Rady Gminy Korczyna regulujących przedmiotowe kwestie.

Worki na odpady komunalne doręczane będą w styczniu 2020 r. przez Przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego na odbiór transport i zagospodarowanie odpadów.

Podziel się: