AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Finformacja-dla-mieszkancow-gminy&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

13-05-2019Informacja dla mieszkańców Gminy

     W dniu 10 maja br. Sąd Okręgowy w Krośnie wydał postanowienie, w którym stwierdzono wygaśnięcie mandatu Wójta Gminy w związku z domniemaną niemożnością zweryfikowania poprawności liczenia głosów przez członków obwodowych komisji wyborczych w pięciu (na dziesięć) obwodach.

Obwodowe komisje wyborcze powoływane są spośród wyborców przez komisarza wyborczego. Podczas wyborów samorządowych w każdym obwodzie pracowały dwie komisje – do przeprowadzenia głosowania, oraz liczenia głosów (obie w składzie dziewięcioosobowym). Kandydaci mogli być zgłoszeni przez pełnomocników wyborczych reprezentujących poszczególne komitety. Udział gminy w pracach komisji ograniczał się jedynie do zapewnienia warunków technicznych, lokalowych.

Sąd uznał, iż głosy w niektórych komisjach winne być liczone w sposób „inny, niż to było wykonywane przez członków”. Oznacza to, iż w zakwestionowanych obwodach przeprowadzone zostanie ponowne przeliczenie głosów przez nowo powołane komisje. Skład orzekający oddalił pozostałe zarzuty podniesione w proteście wyborczym (m.in. o udziale osób nieuprawnionych w pracach komisji).

Postanowienie nie jest prawomocne. Po dostarczeniu zainteresowanym stronom postanowienia wraz z uzasadnieniem, przysługuje im prawo do złożenia zażalenia w sądzie wyższej instancji.

W chwili obecnej gmina i wszystkie jej organy funkcjonują w normalnym trybie pracy. Prosi się mieszkańców gminy o powstrzymanie się od wszelkich insynuacji – wszystkim członkom lokalnej społeczności zależy na jak najszybszym i dokładnym wyjaśnieniu sprawy, która w sposób tak niekorzystny odbija się na wizerunku naszej gminy.

Podziel się: