AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fdalsze-informacje-w-sprawie-gospodarki-odpadami-komunalnymi-bioodpady-kompostowniki&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

15-01-2020Dalsze informacje w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi (bioodpady, kompostowniki)

W styczniu 2020 r. zasady segregacji odpadów komunalnych pozostają jeszcze bez zmian z uwagi na fakt oczekiwania na publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Korczyna

Harmonogram odbioru odpadów na styczeń 2020 r. do pobrania

Worki na odpady, harmonogram na kolejne miesiące oraz szczegółowe ulotki informacyjne o zasadach segregacji zostaną doręczone mieszkańcom w ciągu najbliższych tygodni przez pracowników Przedsiębiorcy wyłonionego w przetargu nieograniczonym na odbiór, transport i częściowe zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Korczyna.

Natomiast od lutego 2020 roku wprowadzonych zostanie kilka istotnych zmian, o których cyklicznie już informujemy mieszkańców. W poprzedniej części pisaliśmy o wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami i przyczynach jej ciągłego wzrostu. W dzisiejszej informacji skupimy się na bioodpadach tj. ulegających biodegradacji odpadach z ogrodów (trawa, liście) oraz odpadach spożywczych i kuchennych.

Na podstawie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina Korczyna wprowadziła zwolnienie z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie to ma być, zgodnie z przepisami ustawy, proporcjonalne do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi i biorąc te koszty pod uwagę, oszacowane zostało na 2 złote miesięcznie od mieszkańca. Opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi, po uwzględnieniu tego zwolnienia, wynosi w chwili obecnej 14,00 zł.

W związku z wprowadzonym zwolnieniem, Rada Gminy Korczyna podjęła nową uchwałę o wzorze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Korczyna.

Wszyscy właściciele (współwłaściciele, dzierżawcy, najemcy, użytkownicy) nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do złożenia w Urzędzie Gminy Korczyna deklaracji zgodnej z nowym wzorem uwzgledniającym ewentualne zwolnienie z części opłaty.

Wzór nowej deklaracji do pobrania

Prosimy o podjęcie przemyślanej decyzji o zadeklarowaniu kompostowania bioodpadów, tym bardziej, że w przypadku takiego oświadczenia mieszkaniec nie będzie otrzymywał worków koloru brązowego (odpady kuchenne) i koloru czerwonego (odpady zielone – trawa, liście).

Ponadto, zgodnie z przepisami ww. ustawy, fakt posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów podlega kontroli.

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który zadeklarował kompostowanie

1) nie posiada kompostownika przydomowego lub

2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub

3) uniemożliwia dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, ze stanem faktycznym

wójt, w drodze decyzji orzeka, utratę prawa do zwolnienia.

Utrata prawa do zwolnienia, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z powyższych przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Poniżej przedstawiamy kilka podstawowych informacji dotyczących zasad i dobrych praktyk kompostowania bioodpadów

Sposób kompostowania:

- wolnostojące pryzmy kompostowe, optymalne wymiary pryzmy to: szerokość 80-150 cm, wysokość 80-130 cm,

- kompostowniki czyli specjalne skrzynie wykonane z desek, żerdzi, siatki drucianej, perforowanych beczek itp.,

- zakupione w sklepie specjalne pojemniki do kompostowania.

 

Kwestie prawne budowy kompostownika

Reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019, poz. 1065 z późn. zm.). § 36 wskazuje szczegółowe warunki lokalizacji tego typu urządzeń. I tak mały kompostownik – do 10 m3, można lokalizować w odległości nie mniejszej niż:

- 15 m od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych,

- 7,5 m od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego.

W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległości te powinny wynosić co najmniej:

- 5 m od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

- 2 m od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego.

Należy również zaznaczyć, że kompostownik lub pryzma kompostowa nie może stwarzać uciążliwości (tzw. immisji uregulowanych w art. 144 kodeksu cywilnego) dla sąsiadów. Prawidłowy proces kompostowania nie jest nadmiernie uciążliwy, a rozchodzące się odory z kompostownika świadczą o zakłóceniu lub nieprawidłowości tego procesu.


Jak utworzyć wartościowy kompost:

- miejsce kompostowania powinno być cieniste i osłonięte od wiatru, aby zgromadzony materiał nie wysychał, najlepiej od strony północnej lub północno-zachodniej. Kompostownik należy zakładać przy dodatnich temperaturach,

- podłoże, na którym ułożymy pryzmę kompostową lub ustawimy kompostownik, musi być przepuszczalne (najlepiej na dnie kompostownika ułożyć wysoką na ok. 20 cm warstwę gałęzi, tworząc w ten sposób warstwę drenażową). Jest to ważne, gdyż w procesie rozkładu materii organicznej dużą rolę odgrywają mikroorganizmy i dżdżownice przedostające się do pryzmy z gleby. Poza tym, jeśli nie ma odpływu wody, zgromadzone odpadki zgniją. Dlatego niedopuszczalne jest kompostowanie na betonie, folii czy utwardzonej nawierzchni,

- następna warstwa to ziemia ogrodowa lub zeszłoroczny kompost,

- kolejne warstwy to odpady organiczne przekładane warstwami ziemi lub drobnymi gałęziami. Poszczególne warstwy nie powinny być zbyt grube ani zbite (najlepiej aby kolejne warstwy pryzmy miały urozmaicony skład różnych odpadów organicznych). W celu przyspieszenia procesu kompostowania, bądź zwiększenia jego jakości można zastosować szczepionki kompostowe, czyli preparaty zawierające mikroorganizmy odpowiedzialne za rozkład (do kupienia w sklepach ogrodniczych),

- materiał odpadowy powinien być stale lekko wilgotny, więc w okresach suszy trzeba go polewać wodą,

- gdy padają deszcze, należy sprawdzać, czy woda ze stosu odpływa. Jeśli jest jej za dużo, warto rozluźnić kompost, na przykład nakłuwając go metalowym szpikulcem, co ułatwi osuszanie,

- ułożoną pryzmę kompostową najlepiej przełożyć (przemieszać) po kilku miesiącach, co umożliwi doprowadzenie powietrza oraz spulchnienie materiału. Dzięki temu przyspieszony zostanie rozkład kompostowanych odpadów. Przekładając kompost trzeba zwrócić uwagę, aby warstwy górne znalazły się na dole, a dolne na górze,

- po ok. 9-12 miesiącach powstanie dojrzały kompost, który można wykorzystać jako naturalny nawóz. W ostatecznym procesie rozkładu uzyskuje się jednolicie ciemną ziemię przypominającą zapachem ziemie leśną. Pryzma dojrzałego kompostu jest zazwyczaj niższa od tej w czasie formowania ok. 30%.

 

Wykorzystanie kompostu

Kompost można wykorzystać pod wszystkie rośliny w ogrodzie, jako nawóz przedsiewny (jesienią lub wczesną wiosną), a także nawóz główny (w czasie wegetacji roślin). W pierwszym przypadku przekopuje się go, w drugim tylko lekko miesza z górną warstwą gleby. Kompostu można także używać jako ściółki, jako składnika podłoża do wysiewu nasion, do zaprawiania dołków przy sadzeniu roślin. Kompost to nawóz bezpieczny – nie można go przedawkować. Jego działanie jest powolne, a rośliny są zaopatrywane w składniki pokarmowe stopniowo w czasie całego procesu wegetacji.

Pozytywne skutki kompostowania dla środowiska naturalnego:

- zmniejszenie masy i objętości odpadów

- ograniczenie powierzchni wysypisk śmieci,

- zmniejszenie zużycia nawozów sztucznych,

- przywrócenie środowisku składników glebotwórczych.

 

Z czego robimy kompost

Surowce nadające się na kompost:

- skoszona trawa (powinna być układana w kompostowniku cienkimi warstwami, dopiero po jej zwiędnięciu lub wysuszeniu, co zapobiega gniciu i wydzielaniu niemiłego zapachu),

- liście (po zwiędnięciu czy wysuszeniu),

- gałęzie drzew i krzewów (powinny być pocięte),

- chwasty,

- słoma i siano,

- owoce i warzywa,

- roślinne resztki kuchenne,

- skorupki jaj,

- papier i karton (nie zanieczyszczony kolorowym drukiem, rozdrobniony na kawałki),

- fusy po kawie i herbacie,

- popiół drzewny,

- trociny (z czystego, nielakierowanego drewna).

Należy również pamiętać, że nie wszystkie odpady zielone nadają się do kompostowania.

Kompostowaniu nie można poddawać:

- trawy z trawników intensywnie nawożonych chemicznymi środkami ochrony roślin,

- owoców warzyw, roślin, liści z oznakami chorób i grzybów,

- skórek owoców cytrusowych (obniżają aktywność mikroorganizmów w glebie),

- chwastów, które zawiązały już nasiona,

- chwastów rozmnażających się przez rozłogi i korzenie,

- zadrukowanego i bielonego papieru,

- popiołu z innych materiałów niż drewno,

-  materiału roślinnego pozyskanego z okolic ruchliwych dróg (może zawierać szkodliwe metale ciężkie),

- resztek kuchennych w postaci mięsa, kości, ryb (przyciąga owady i gryzonie),

- worków z odkurzacza,

- odchodów zwierząt domowych (aby nie zarazić się chorobami odzwierzęcymi).

 

Każdy w swoim przydomowym ogródku może przeprowadzać proces kompostowania. Dlatego wszystkich, którzy maja możliwość, zachęcamy do stosowania tej metody unieszkodliwiania bioodpadów i produkcji naturalnego nawozu.

Podziel się: