AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fczy-wolno-palic-ogniska-na-naszych-posesjach&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

08-05-2018Czy wolno palić ogniska na naszych posesjach?

Palenie ogniska to dosyć popularna, forma pozbywania się z terenu naszych nieruchomości odpadów biodegradowalnych – liści, gałęzi, trawy i innych pozostałości roślinnych. Warto więc dowiedzieć się jak przedstawia się sytuacja prawna w zakresie palenia ognisk na prywatnych posesjach? Co nam wolno a czego nie.

Rada Gminy Korczyna – organ stanowiący prawo miejscowe na naszym terenie, nie podejmowała uchwał w zakresie wprowadzenia zakazu spalania skoszonej trawy, liści, gałęzi, odpadów zielonych na własnych posesjach. Przepisy w tym zakresie reguluje jednak ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013r., poz. 21 z późn.zm.). W art. 30 ust. 1 ww. ustawy czytamy, iż zakazuje się przetwarzania odpadów (w tym w sposób termiczny) poza instalacjami i urządzeniami, zaś w art. 31 ust. 7 czytamy, iż dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, lecz jedynie w przypadku, gdy nie są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korczyna mówi jednak jasno, że wszystkie odpady biodegradowalne podlegają obowiązkowi selektywnego zbierania – bądź poprzez poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach, a następnie odebranie przez uprawniony podmiot bądź składowanie ich w przydomowych kompostownikach lub też poprzez przekazywanie odpadów zielonych do Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów położonego w Korczynie przy ul. Spółdzielczej.

Przepisy dodatkowo regulujące palenie ognisk znajdują się w  rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010r., Nr 109, poz. 719). Zgodnie z nim w obiektach oraz na terenach przyległych do nich zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar lub jego rozprzestrzenienie się, a w szczególności:
• rozpalanie ognia lub wysypywanie gorącego popiołu i żużla w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych (§ 4 ust. 1 pkt 5),
• składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu (§ 4 ust. 1 pkt 6)
• używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych (§ 41 ust. 3),
• wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru (w tym rozniecanie ognia w miejscach nie wyznaczonych do tego celu) w lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów (§ 40 ust. 1).

Również art. 144 Kodeksu cywilnego, czyli tzw. przepis „prawa sąsiedzkiego”, nakazuje powstrzymanie się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Ważnym sformułowaniem jest zwrot „ponad przeciętną miarę”. Naruszenie tej „przeciętnej miary”, a więc np. przedostanie się dymu pochodzącego z paleniska  na działkę sąsiednią, zakłócające korzystanie z niej, może grozić nawet postępowaniem cywilnym przed sądem powszechnym.

Rozpalanie ogniska w pobliżu dróg publicznych może natomiast stworzyć zagrożenie w ruchu drogowym, za co grozi sankcja karna, najczęściej w postaci mandatu karnego, nakładanego na podstawie Kodeksu wykroczeń.  Kodeks ten w art. 82 § 1 pkt 1 stanowi, że kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających na niedozwolonym używaniu otwartego ognia, paleniu tytoniu i stosowaniu innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów palnych, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

Należy podkreślić więc, że cytowane przepisy nie oznaczają całkowitego zakazu palenia ognisk, jednak nasze działanie w tym zakresie musi mieścić się w granicach obowiązujących przepisów, a także bez naruszania sąsiedzkiej prywatności. Warto znać zasady dotyczące palenia ognisk, a unikniemy przykrych konsekwencji, począwszy od konfliktów sąsiedzkich, a skończywszy na mandacie karnym.

Podziel się: