AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fco-dalej-z-instalacjami-oze&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

06-12-2017Co dalej z instalacjami OZE

 

Odpowiadając na liczne pytanie mieszkańców Gminy Korczyna, którzy podpisali umowy dotyczące realizacji projektu pn. „Montaż Odnawialnych Źródeł Energii na terenie gminy Korczyna” : Co dalej z instalacjami OZE na terenie naszej Gminy? - poniżej zamieszczamy informację o przedmiotowej sprawie.

Zainteresowanie konkursem ogłoszonym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego na  działanie 3.1 Rozwój OZE - projekty parasolowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 było bardzo duże.  Złożono 69 wniosków na łączną kwotę dofinansowania około 565,4 mln zł, przy pierwotnie przeznaczonej kwocie dofinansowania 120 mln. zł. Zarząd Województwa dzięki zgodzie Ministerstwa Finansów na tzw. czasową nadkontraktację zwiększył kwotę dofinansowania o 55 mln. zł. Dzięki temu do dofinansowania wybrano łącznie 19 projektów. Utworzono także listę rezerwową, która obejmuje 50 projektów na kwotę dofinansowania 381 mln. zł. Wniosek Gminy Korczyna z 65 punktami znajduje się na 19 miejscu listy rezerwowej.

W dniu 31 sierpnia br Wójt Gminy Korczyna skierował do Marszałka Województwa pismo z prośbą o przeznaczenie dodatkowej puli środków na przedmiotowy konkurs. Marszałek Województwa w odpowiedzi na pismo poinformował Wójta Gminy, że dostrzega i uwzględnia duże potrzeby w zakresie tego typu działań i podjął starania w procedurze renegocjacji RPO WP 2014-2020  zmierzające do znaczącego zwiększenia alokacji w Działaniu 3.1 Rozwój OZE  dodatkowo o około 225 mln. zł.  Ponieważ procedura zmiany programu jest bardzo złożona i skomplikowana, decyzji w tym zakresie należy spodziewać się w przyszłym roku.

W przypadku pozytywnych renegocjacji na kwotę 225 mln zł wniosek Gminy Korczyna uzyskałby dofinansowanie, gdyż do sfinansowania 19 wniosków z listy rezerwowej wystarcza kwota 188 mln. zł.  Należy nadmienić, że w przypadku uzyskania dofinansowania wkład własny mieszkańca Gminy Korczyna wyniesie 16% kosztów kwalifikowanych. Obecnie większość gmin, które znalazły się w gronie 19 wniosków objętych dofinansowaniem udział mieszkańców wynosi 31%. Dzięki temu uzyskały w tym kryterium oceny większą ilość punktów.

  Do sprawy powrócimy.

Podziel się: