AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fstrona%2Fstruktura-organizacyjna&chs=350x350&chld=L|4

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Korczynie pracuje:

 - w poniedziałek od 0830 do 1630
 - od wtorku do piątku od 730 do 1530

z wyjątkiem dni wolnych od pracy, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951r o dniach wolnych od pracy (Dz.U.Nr 4 poz.28 z późn.zm) 

Zespołem kieruje kierownik, powołany przez Wójta gminy Korczyna.

Kierownik wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Księgowego.

 Kierownik kieruje działalnością Zespołu, reprezentuje Zespół na zewnątrz, odpowiada za całokształt spraw organizacyjnych i finansowych oraz sprawuje bezpośredni nadzór nad sprawami pracowniczymi, prawnymi i informatycznymi.

Kierownik wykonuje uprawnienia pracodawcy w stosunku do pracowników Zespołu.

Kierownik wydaje zarządzenia w sprawie organizacji pracy, wynagradzania, , świadczeń socjalnych oraz realizacji przez zespół zadań wynikających z odrębnych przepisów prawa.

Ponadto w zespole wyodrębnia się następujące stanowiska pracy:

główny księgowy,

stanowiska ds. ekonomiczno-administracyjnych,

stanowisko ds. kadrowych

Do zadań stanowisk ds. ekonomiczno-administracyjnych, należy:

Przygotowanie dokumentów do księgowania.

Dekretacja dowodów księgowych.

Księgowanie wydatków.

Przygotowywanie analiz wydatków do sprawozdań.

Sporządzanie kalkulacji kosztów, przygotowywanie sprawozdawczości finansowej.

Sporządzanie  symulacji kosztów podwyżek dla nauczycieli i pozostałych pracowników

Naliczanie podwyżek i wyrównań dla nauczycieli i pozostałych pracowników

Sporządzanie list płac nauczycieli, pracowników obsługi szkół oraz zespołu.

l/ wyliczanie wysokości uposażenia nauczycieli, w tym stawek za godziny ponad wymiarowe i zajęcia dodatkowe,

2/ obliczanie nagród jubileuszowych oraz z zakładowego funduszu nagród,

3/ rozliczanie potrąceń i pożyczek.

Przygotowywanie list wypłat rocznego wynagrodzenia dodatkowego pracowników szkół i placówek oświatowo – wychowawczych oraz zespołu.

Sporządzanie przelewów bankowych nauczycieli oraz pracowników obsługi jednostek.

Prowadzenie obsługi kasowej

Sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych.

Wydawanie zaświadczeń dotyczących zatrudnienia i wysokości zarobków.

Naliczanie zasiłków pielęgnacyjnych.

Współpraca z dyrektorami placówek oświatowych gminy w zakresie zabezpieczenia funkcjonowania placówek oświatowych a w szczególności:

l/ powoływanie i nadzorowanie prac komisji inwentaryzacyjnych w szkołach,

udział w komisjach likwidacyjnych,

21 współudział w prowadzeniu remontów szkół - zakup niezbędnych materiałów,

3/ zaopatrzenie szkół w opał,

4/ nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp w szkołach,

5/ organizowanie szkoleń bhp dla nauczycieli i pracowników jednostek oświatowych.

6/ wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy o zamówieniach publicznych

 

Prowadzenie dokumentacji, naliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych z ubezpieczenia społecznego.

Rozliczanie pracowników oświaty z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Przygotowanie dokumentacji – kapitał początkowy

Obsługa programu „Płatnik"  oraz wysyłanie dokumentów w postaci elektronicznej do  ZUS

Prowadzenie wykazów etatów - zestawienia ilościowe.

Przygotowywanie i wysyłanie sprawozdań w formie elektronicznej.

Wypadki przy pracy - udział w pracach komisji powypadkowej i prowadzenie dokumentacji powypadkowej, kierowanie na komisje lekarską.

Prowadzenie dokumentacji zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych.

Sporządzanie sprawozdań statystycznych.

Przygotowywanie opracowań statystycznych i opisowych oraz ankiet z zakresu zadań oświatowych na zlecenie Kuratorium Oświaty i MEN i S.

Prowadzenie programu „wyprawka szkolna".

Prowadzenie zadań organu prowadzącego zleconych określonych w statucie oraz zarządzeniu Wójta Gminy

Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika zespołu

 

Do zadań stanowiska ds. kadrowych należy:

Prowadzenie akt osobowych nauczycieli jednostek oświatowych.

Prowadzenie akt osobowych pracowników obsługi jednostek oświatowych.

Sporządzanie dokumentacji związanej z przechodzeniem pracowników na emeryturę lub rentę.

Przygotowywanie umów o pracę, angaży.

Przygotowywanie świadectw  pracy.

Prowadzenie archiwum akt osobowych byłych pracowników.

Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika zespołu

Podziel się: