AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fstrona%2Frada-gminy&chs=350x350&chld=L|4

Rada Gminy

Szczygieł Piotr Przewodniczący Rady
Paradysz Adam Wiceprzewodniczący Rady
Hawrot Grzegorz Radny
Pelczar Władysław Radny
Pitera Jerzy Radny
Półchłopek Grzegorz Radny
Prajsnar Zbigniew Radny
Samborski Grzegorz Radny
Szmyd Krystyna Radny
Szmyd Robert Radna
Śliwiński Stanisław Radna
Uliasz Alicja Radny
Wawrzkowicz Jan Radny
Więch Walerian Radny
Zaremba Andrzej Radny


Do właściwości rady gminy należy w szczególności:

 • uchwalanie statutu gminy;
 • ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o jego kierunkach działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności;
 • powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta;
 • uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu;
 • uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • uchwalanie programów gospodarczych; - ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych;
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach;
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu;
 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku;
 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych;
 • podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników;
 • nadawanie honorowego obywatelstwa gminy;
 • stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
Podziel się: