AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fstrona%2Frada-gminy&chs=350x350&chld=L|4

Rada Gminy

Władysław Pelczar      - Przewodniczący Rady
Józef Wulw      - Wiceprzewodniczący Rady
Janusz Gierlach      - Radny
Adam Kubit      - Radny
Grzegorz Półchłopek      - Radny
Zbigniew Pojnar      - Radny
Zbigniew Prajsnar     - Radny
Stanisław Śliwiński      - Radny
Jan Wawrzkowicz      - Radny
Renata Trybus      - Radny
Jolanta Urbanek     - Radny
Tadeusz Wojnar      - Radny
Hubert Wierdak    - Radny
Adam Paradysz      - Radny
Grzegorz Samborski      - Radny


Do właściwości rady gminy należy w szczególności:

 • uchwalanie statutu gminy;
 • ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o jego kierunkach działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności;
 • powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta;
 • uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu;
 • uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • uchwalanie programów gospodarczych; - ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych;
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach;
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu;
 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku;
 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych;
 • podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników;
 • nadawanie honorowego obywatelstwa gminy;
 • stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
Podziel się: