AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fstrona%2Fpomniki-przyrody&chs=350x350&chld=L|4

Pomniki przyrody

Pomnik przyrody - konfederatkaPomniki przyrody - jest to forma ochrony pojedynczych tworów przyrody ożywionej (najczęściej drzewa) i nieożywionej (skały, jaskinie, źródła, wodospady) ze względu na ich szczególne walory naukowe, estetyczne, historyczne, krajobrazowe czy pamiątkowe.
Pomniki przyrody to ważne komponenty lub uzupełnienia wielkoprzestrzennego systemu obszarów chronionych jako osobliwości przyrodnicze, obiekty rzadkie, imponujące urodą i wiekiem i przez to godne zachowania dla przyszłych pokoleń.
Ich liczba na obszarze Gminy nie jest imponująca. Zarejestrowano, bowiem zaledwie 6 pomników przyrody, w tym 2 pomniki przyrody ożywionej (drzewa) oraz 4 pomniki przyrody nieożywionej (skały).
Najwcześniej, bo 1953 r. uznanym pomnikiem został dąb szypułkowy „Poganin” w Węglówce tuż przy kościele, nad brzegiem Czarnego Potoku. Jest najdoskonalszym drzewem naszej części Karpat. Ten liczący 891 cm obwodu „kolos” jest w znakomitej kondycji i stanowi świetną ozdobę dawnej cerkwi, obecnie kościoła. Jego nazwa sugeruje, że rósł tu już, zanim przyszli na ten teren pierwsi wyznawcy chrześcijaństwa.


Pomnik przyrody - dąbKolejne pomnikowe drzewo to dąb szypułkowy rosnący również w Węglówce na posesji Państwa Teresy i Andrzeja Szewerniak. Drzewo liczy ok. 200 lat, o wys. 15 m i obwodzie 440 cm. Chroniony od 1992 roku jest przedmiotem dumy swych właścicieli. Natomiast pozostałe 4 pomniki to skałki – twory przyrody nieożywionej, wszystkie zlokalizowane w lesie na terenie Woli Komborskiej.
Chronione od 1963 roku są też:
• 3 skałki na „Łupanej Górze” • grupa 6-ciu skałek na wzgórzu „Trzeci Dział”
• grupa 15-tu skałek w południowej części tzw. „Lasu Pałki”. Wyjątkowo oryginalną formą jest tu skałka, która ze względu na swój kształt (przypomina dawna wojskową czapkę) zwana jest „Konfederatką”.
• skałka na „Piaskowej Górze” zwana „Maczugą” o charakterystycznym kształcie i bogatym urzeźbieniu powstałym w wyniku erozji. Niemal wszystkie skałki są oryginalne i bogato wymodelowane. Kształt i rzeźba oraz rozmiary były wystarczającym argumentem do uznania ich za zabytek skalny - za pomnik przyrody. Są one obok Prządek charakterystycznym elementem krajobrazu Pogórza Strzyżowsko-Dynowskiego.
Stanowisko dokumentacyjne - to nowa kategoria ochrony przyrody nieożywionej zajmująca małą powierzchnię porównywalną z pomnikiem przyrody. Stanowisko dokumentacyjne obejmują utwory geologiczne ważne dla nauki i dydaktyki, obiekty przyrody nieożywionej, które dokumentują ważne etapy rozwoju budowy geologicznej regionu i procesy formowania jego rzeźby. Elementy stanowiące ich merytoryczną treść mogą być odsłonięte i dostępne do obserwacji, pokryte zwietrzeliną, glebą albo utworami pokrywowymi o małej miąższości.
Pomnik przyrody - jaskinieNa walory przyrodnicze Pogórza Karpackiego składa się interesująca rzeźba terenu, cenne zbiorowiska roślinne, bogata fauna, malownicze skałki piaskowcowe, liczne zabytki kultury materialnej oraz najmniej znane i niedoceniane podziemne obiekty - jaskinie i sztolnie.
Jaskinie powstały w wyniku powierzchniowych ruchów mas skalnych lub procesów erozyjno – wietrzeniowych. Sztolnie to wyrobiska podziemne powstałe w wyniku eksploatacji płytko występujących surowców np. kamienia. Na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego zajmującego centralną część Pogórza zainwentaryzowano ogółem 14 jaskiń oraz 13 sztolni.
Wśród obiektów jaskiniowych przeważają na terenie parku jaskinie erozyjno - wietrzeniowe w formie wysokich i wąskich korytarzy. Najciekawszymi i największymi obiektami są tzw. „Mohutna Szczelina” o długości 21 m oraz „Jaskinia Garaż” mająca 14 m długości, obie w Czarnorzekach. Spośród 13 sztolni, 11 z nich zlokalizowanych jest w masywie Królewskiej Góry od strony Węglówki oraz 2 na zboczach Suchej Góry nad Czarnorzekami. Są działalnością niegdyś górniczej działalności mieszkańców Węglówki i Czarnorzek tzw. Zamieszańców. Wydobywali oni gruboziarnisty piaskowiec ciężkowicki, doskonały materiał do obróbki na nagrobki, krzyże i kapliczki przydrożne, elementy budowlane itp.
Pomnik przyrody - sztolnieZ uwagi na niekorzystną budowę geologiczną, większość sztolni jest obecnie pozawalana, a podziemia te przypominają czasami korytarze jaskiniowe i są często mylnie brane za naturalne jaskinie.
Zdecydowana większość jaskini i sztolni (24 obiekty) zlokalizowana jest na terenie lasów w Nadleśnictwie Dukla, jedynie 3 obiekty położone są na gruntach prywatnych.
Uwzględniając natomiast lokalizację podziemnych obiektów pod względem administracyjnym, to 23 obiekty leżą na terenie gminy Korczyna w Węglówce i Czarnorzekach, a pozostałe 4 obiekty w gminie Wojaszówka - w Łączkach Jagiellońskich. Z racji osobliwej wartości zespół sztolni w Węglówce oraz zespół sztolni w Czarnorzekach zostały objęte ochroną prawną jako stanowiska dokumentacyjne. Sztolnie w Węglówce objął ochroną w 1998 r. były wojewoda krośnieński, natomiast sztolnie w Czarnorzekach Uchwałą Rady Gminy w Korczynie w 2001 r. stały się obiektami chronionymi. Podziemne obiekty, a szczególnie sztolnie cechuje specyficzny mikroklimat, w miarę stała temperatura, wysoka wilgotność, brak światła, co sprzyja bytowaniu wielu gatunkom fauny. Najciekawszą grupę spośród niej stanowią nietoperze .
Dla załagodzenia skutków środowiskowych, wynikających z penetracji turystów zostały wytyczone ścieżki przyrodnicze, które pozwalają na właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego oraz umożliwiają efektywne korzystanie z najpopularniejszej formy rekreacji - jaką jest turystyka piesza. Ten rodzaj turystyki sprzyja utrwalaniu pozytywnego stosunku człowieka do środowiska i kształtowania właściwego typu zachowań w stosunku do niego.

Podziel się: