AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fstrona%2Fodpady&chs=350x350&chld=L|4

Odpady

Przypomnienie o złożeniu deklaracji

Informujemy, że numer konta podany w ulotce dotyczącej uiszczania opłaty za odpady komunalne otrzymanej od Gminy Korczyna jest numerem indywidualnym konta bankowego przypisanym do każdej osoby składającej deklaracje za opłatę śmieciową na który należy uiszczać należności za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

Natomiast w nakazach podatkowych podany jest odrębny numer także indywidualny  przypisany każdemu podatnikowi dotyczący wyłącznie opłaty za podatki.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Korczyna w 2020 r.

 

Informacja o wysokości opłaty za odpady komunalne

 

Zachęcamy do korzystania z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 

Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Korczyna oraz ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

   

Informacje o odbiorze odpadów komunalnych udostępniane przez Gminę na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o czystości i porządku w gminach

 

Ewidencja podmiotów zajmujących się opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych z terenu Gminy Korczyna

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Podziel się: