AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fstrona%2Fobowiazek-pelnienia-dyzurow-a-prawo-do-przerwy-w-czasie-pracy&chs=350x350&chld=L|4

Obowiązek pełnienia dyżurów a prawo do przerwy w czasie pracy

Czy do nauczycieli stosują się przepisy Kodeksu pracy dotyczące 15-minutowych przerw w pracy? Czy dopuszczalna jest sytuacja, w której nauczyciel na każdej przerwie podczas swojego dnia pracy musi prowadzić dyżur?

Art. 134 Kodeksu pracy, który przewiduje 15-minutową przerwę w pracy, wliczaną do czasu pracy, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin, ma zastosowanie także do nauczycieli. Sprawa przerwy w pracy nie jest objęta regulacją prawną Karty Nauczyciela, dlatego, na podstawie art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela, ma zastosowanie ww. przepis Kodeksu pracy. Dyżury nauczycieli są sprawowane w ramach czasu pracy nauczyciela, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2. Do obowiązków nauczyciela należy realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, o czym stanowi art. 6 pkt 1 Karty Nauczyciela. Należą do nich dyżury nauczyciela na przerwie. Kwestia organizacji dyżurów i częstotliwość ich pełnienia przez poszczególnych nauczycieli należy do właściwości dyrektora szkoły, odpowiadającego za bezpieczną działalność szkoły. Oczywiście, harmonogram dyżurów musi uwzględniać 15 minutową przerwę w pracy nauczycieli, których dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin.

Podziel się: