AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fstrona%2Fkomisje-rady-gminy&chs=350x350&chld=L|4

Komisje Rady Gminy

Komisja Rewizyjna


Zadania:

 • pełni funkcję kontrolną w stosunku do Wójta Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych,
 • dokonuje kontroli z punktu widzenia interesu gminy pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności działalności gospodarczej, finansowej i organozacyjno-administracyjnej kontrolowanych jednostek,
 • opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,
 • udziela opinii w zakresie powierzenia radnemu przez organ gminy wykonania pracy na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej albo udzielenia zamówienia publicznego w zakresie nieobjętym przepisami o zamówieniach publicznych.

                  Grzegorz Półchłopek  (przewodniczący)
                  Janusz Gierlach - członek komisji
                  Adam Kubit - członek komisji


Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Przedmiotem działania są zadania gminy dotyczące:

 • rolnictwa,
 • gospodarki gruntami,
 • gospodarki wodnej,
 • leśnictwa,
 • ochrony środowiska naturalnego i zasobów naturalnych.

     Józef Wulw  (przewodniczący)      
     Władysław Pelczar - członek komisji
     Grzegorz Samborski - członek komisji


Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów

Działa w szczególności, w zakresie:

 • planowania przestrzennego,
 • budownictwa,
 • gospodarki lokalami,
 • dróg, komunikacji, łączności i zaopatrzenia,
 • inwestycji i remontów,
 • rozwijania działalności gospodarczej,
 • budżetu, podatków i opłat.


       Stanisław Śliwiński  (przewodniczący)   
       Janusz Gierlach - członek komisji
       Adam Kubit - członek komisji
       Adam Paradysz - członek komisji
       Władysław Pelczar - członek komisji
       Zbigniew Pojnar - członek komisji
       Grzegorz Półchłopek - członek komisji
       Zbigniew Prajsnar - członek komisji
       Grzegorz Samborski - członek komisji
       Renata Trybus - członek komisji
       Jolanta Urbanek - członek komisji
       Jan Wawrzkowicz - członek komisji
       Hubert Wierdak - członek komisji
       Tadeusz Wojnar - członek komisji
       Józef Wulw - członek komisji


Komisja Spraw Obywatelskich

Przedmiot działania:

 • funkcjonowanie placówek oświatowo-wychowawczych, zadania gminy w zakresie: kultury, sztuki, kultury fizycznej i młodzieży,
 • zdrowia,
 • funkcjonowania urządzeń socjalnych,
 • opieki społecznej,
 • ochrony przeciwpożarowej,
 • patologii społecznych,
 • bezpieczeństwa publicznego.

     Tadeusz Wojnar (przewodniczący)     
     Janusz Gierlach - członek komisji
     Adam Kubit - członek komisji
     Adam Paradysz - członek komisji
     Zbigniew Pojnar - członek komisji
     Grzegorz Półchłopek - członek komisji
     Zbigniew Prajsnar - członek komisji
     Stanisław Śliwiński - członek komisji
     Renata Trybus - członek komisji
     Jolanta Urbanek - członek komisji
     Jan Wawrzkowicz - członek komisji
     Hubert Wierdak - członek komisji

Podziel się: