AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fstrona%2Fczy-badanie-lekarskie-wykonane-na-rzecz-jednego-pracodawcy-szkoly-jest-wazne-u-drugiego&chs=350x350&chld=L|4

Czy badanie lekarskie wykonane na rzecz jednego pracodawcy (szkoły) jest ważne u drugiego pracodawcy (też szkoły)?

Czy badanie lekarskie wykonane na rzecz jednego pracodawcy (szkoły) jest ważne u drugiego pracodawcy (też szkoły)? Pracę świadczy nauczyciel.

 Zgodnie z art. 229 § 4 Kodeksu pracy pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Orzeczenia lekarskie wydawane do celów przewidzianych w Kodeksie pracy dotyczą pracodawcy, który skierował pracownika na badanie. Potwierdzeniem tego stanu rzeczy jest treść rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. W § 4 rozporządzenia wskazano, że badania profilaktyczne przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Skierowanie winno zawierać określenie rodzaju badań profilaktycznych, jakie mają być wykonane, określenie stanowiska, na którym przyszły pracownik ma być zatrudniony lub, na którym pracownik jest zatrudniony, informować o występowaniu na stanowisku pracy czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz zawierać aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach. Z przepisów w sprawie treści karty badań profilaktycznych sporządzanej przez lekarza również wynika, że są adresowane do konkretnego pracodawcy. W § 9 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia jest mowa o tym, że karta badań zawiera dane identyfikacyjne miejsca pracy osoby objętej badaniami, a pkt 5 nakazuje wpisanie do karty badań oceny zagrożeń dla zdrowia lub stwierdzenia ich braku wynikających z informacji pracodawcy o występowaniu czynników szkodliwych lub uciążliwych na stanowisku pracy.

Z przedstawionych wyżej przepisów wyraźnie wynika, że badanie do celów przewidzianych w Kodeksie pracy nie może być honorowane przez innego pracodawcę, gdyż podstawą jego wydania jest skierowanie pracownika, uwzględniające informacje dotyczące specyfiki zatrudnienia w danym zakładzie pracy, a odpowiedzią na to skierowanie jest orzeczenie lekarskie.

Podziel się: